yz photoblog | a forgotten photoblog | Backyard | 2008-06-19 07:00:00