yz photoblog | a forgotten photoblog | Half Full Or Half Empty? | 2010-06-17 22:27:16