yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence | 2008-04-07 22:12:22