yz photoblog | a forgotten photoblog | Rose | 2010-06-08 17:58:05