yz photoblog | a forgotten photoblog | Capa | 2010-05-25 15:27:36