yz photoblog | a forgotten photoblog | The blue boat | 2008-06-12 07:00:00