yz photoblog | a forgotten photoblog | Sunday At Lake Velence | 2010-05-09 16:18:52