yz photoblog | a forgotten photoblog | Rainy sunday in BW | 2008-06-10 07:00:00