yz photoblog | a forgotten photoblog | Chakra ring | 2008-06-08 07:00:00