yz photoblog | a forgotten photoblog | Rainy Morning | 2010-03-31 08:52:15