yz photoblog | a forgotten photoblog | Studio Session, Day 3 | 2010-03-24 11:08:30