yz photoblog | a forgotten photoblog | Studio Session, Day 2 | 2010-03-23 13:14:01