yz photoblog | a forgotten photoblog | Studio Session | 2010-03-22 12:27:31