yz photoblog | a forgotten photoblog | Spring Variations | 2010-03-21 15:44:19