yz photoblog | a forgotten photoblog | Melancholy Self | 2010-03-08 17:33:07