yz photoblog | a forgotten photoblog | Portrait Sitting | 2010-02-15 19:15:41