yz photoblog | a forgotten photoblog | Lofer | 2010-01-29 00:00:00