yz photoblog | a forgotten photoblog | Overnight Snow | 2010-01-03 09:47:17