yz photoblog | a forgotten photoblog | Railway Station Dusk #2 | 2009-12-14 01:00:46