yz photoblog | a forgotten photoblog | Railway Station Dusk | 2009-12-09 01:00:46