yz photoblog | a forgotten photoblog | Sedge | 2008-05-25 07:00:00