yz photoblog | a forgotten photoblog | The green boat | 2008-05-19 07:00:00