yz photoblog | a forgotten photoblog | Secrets Of The Lake #4 - The Nirvana | 2009-09-05 14:48:23