yz photoblog | a forgotten photoblog | Narcissus | 2009-08-29 23:32:01