yz photoblog | a forgotten photoblog | Secrets Of The Lake | 2009-08-27 23:32:01