yz photoblog | a forgotten photoblog | Wind Power Station #4 - Space Odyssey 2009 | 2009-07-02 01:00:00