yz photoblog | a forgotten photoblog | Sinking boat | 2008-05-11 07:00:00