yz photoblog | a forgotten photoblog | Underworld #3 | 2009-05-29 01:00:00