yz photoblog | a forgotten photoblog | Underworld #2 | 2009-05-28 01:00:00