yz photoblog | a forgotten photoblog | Underworld #1 | 2009-05-27 01:00:00