yz photoblog | a forgotten photoblog | Pink Finish | 2009-05-10 01:00:00