yz photoblog | a forgotten photoblog | Sinking For SOFOBOMO 2009 | 2009-05-07 01:00:00