yz photoblog | a forgotten photoblog | Boats Of Lake Velence #2 | 2009-04-28 01:00:00