yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence | 2008-05-07 07:00:00