yz photoblog | a forgotten photoblog | Boats Of Lake Velence #1 | 2009-04-27 01:00:00