yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Shore | 2009-04-03 01:00:00