yz photoblog | a forgotten photoblog | Tree Portrait #3 | 2009-03-27 01:00:00