yz photoblog | a forgotten photoblog | Tree Portrait #2 | 2009-03-26 01:00:00