yz photoblog | a forgotten photoblog | Reshoot | 2009-03-15 01:00:00