yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat Detail #1 | 2009-03-06 01:00:00