yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence | 2009-02-28 01:00:00