yz photoblog | a forgotten photoblog | Alps On Film | 2009-02-19 01:00:00