yz photoblog | a forgotten photoblog | Triangles | 2009-02-15 01:00:00