yz photoblog | a forgotten photoblog | Forest | 2009-02-14 01:00:00