yz photoblog | a forgotten photoblog | Kite | 2008-04-29 07:00:00