yz photoblog | a forgotten photoblog | Archive Picks #5 | 2009-02-06 01:00:00