yz photoblog | a forgotten photoblog | Archive Picks #4 | 2009-02-05 01:00:00