yz photoblog | a forgotten photoblog | Archive Picks #3 | 2009-02-04 01:00:00