yz photoblog | a forgotten photoblog | Nothing #1 (The Sea) | 2009-01-31 01:00:00