yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat #25146587 | 2009-01-29 01:00:00